T: 015 55 68 90

De prestaties worden enerzijds aangerekend als kantoorkosten, anderzijds als erelonen.

De kosten die wij voor u voorschieten (onder andere gerechtsdeurwaarder, rolrecht rechtbank, stukken burgerlijke stand, ..) worden doorgerekend.

De kantoorkosten (correspondentie, aangetekende brieven, copies, dactylo van procedurestukken, boekhoudkundige bewerkingen en verplaatsingen) worden forfaitair per eenheid aangerekend.

Vòòr de opstart van uw dossier bespreken met u het meest aan uw dossier aangepaste kostentarief en de vergoeding van het ereloon, ondermeer rekening houdend met de aard van de problematiek, het belang van de zaak en de te voorziene complexiteit van de eventueel te voeren procedure.

In eerste orde gaan wij na of u geen recht hebt op zogenaamde rechtsbijstand. Veel cliënten zijn er vaak niet van op de hoogte dat zij op basis van hun verzekeringspolis auto, woning, bedrijfsexploitatie, gezin, verhuurder, .., beroep kunnen doen op een vrij gekozen advocaat met tenlasteneming van de kosten en erelonen door hun verzekeringsmaatschappij. Wij kijken graag samen met u uw verzekeringspolissen na, en doen desgevallend het nodige om een aangifte te doen bij uw verzekeringsmakelaar of maatschappij. Wanneer u rechtsbijstand geniet worden er rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij afspraken gemaakt.

De bij benadering in een dossier gepresteerde en te presteren tijd is steeds een belangrijke parameter om het ereloon te bepalen. In de meeste dossiers kan een uurtarief worden toegepast. Vaak bent u echter gebaat bij een berekeningswijze die ook rekening houdt met bijkomende parameters. Voor onder andere opdrachtgevers tot incasso van onbetaalde facturen, geeft bijvoorbeeld een abonnement met forfaits het voordeel dat men op voorhand per concreet dossier definitief kan budgetteren. Wanneer u gerechtigd meent te zijn op een aanzienlijke schadevergoeding (bijvoorbeeld slachtoffer van zwaar verkeersongeval) is het meer gepast een vergoeding te voorzien die mede rekening houdt met het uiteindelijk behaalde resultaat, en overeen te komen dat het ereloon voornamelijk pas nadat het resultaat ook effectief werd behaald, verschuldigd is.

U krijgt regelmatig een volledig gedetailleerd overzicht van de in uw dossier verschuldigde kantoorkosten en erelonen.

U gelieve er rekening mee te houden dat wij als advocaten vanaf 1.1.2014 verplicht worden BTW (21%) aan te rekenen op onze kosten en erelonen.